Definició

La Mesa de Salut Jove pretén fomentar la cooperació entre totes les organitzacions que duen a terme tasques de promoció de la salut a Palafrugell, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercanvi d’informació i de coneixements, i el disseny i la posada en pràctica de projectes conjunts.

La promoció de la salut s’entén com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

Les actuacions, prestacions i serveis de promoció de la salut que la Mesa de Salut Jove dugui a terme hauran de donar resposta a les necessitats i als problemes de salut pública dels ciutadans i dels col·lectius de Palafrugell.

El present document té per objecte la descripció del funcionament i dels òrgans de la Mesa de Salut Jove: la composició d’aquests òrgans, les seves funcions, el procediment per a la incorporació dels seus components i el procediment per a la realització de les seves reunions.

Objectiu General

Fomentar la promoció d’entorns i conductes saludables en els joves d’entre 14 i 29 anys, amb la participació, el consens i el compromís dels diferents agents del territori que intervenen amb aquest col·lectiu. Entenent la promoció de la salut com ·el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la.

Objectis Específics

  • Establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen la Mesa de Salut Jove.
  • Desenvolupar una base conjunta de recursos
  • Definir i actualitzar les línees bàsiques/prioritàries de treball per a la promoció de la salut en els joves de Palafrugell de forma periòdica
  • Avaluar les accions anuals

Funcions

  • Establir objectius anuals compartits i fer-ne l’avaluació continuada
  • Visualitzar i ordenar els recursos existents en matèria de salut a Palafrugell

Concideracions

  • La Mesa de Salut Jove és un organisme sense personalitat jurídica pròpia
  • La Mesa de Salut Jove ha de ser representativa dels interessos comuns de les institucions i organitzacions que la composen
  • Comissions de treball consensuades entre tots els components